Jacob-Grimm-Schule Kassel, Leistungskurs Musik (Q2, 2021), Rosa Erb

Leistungskurs Musik (Q2, 2021),
Jacob-Grimm-Schule Kassel,
Kursleitung: Florian Brauer,
Komposition von Rosa Erb